การศึกษาการตอบสนองของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลสิพารัม สายพันธุ์ไทย ต่อยา ไอโซควิน, อะโมไดอะควิน, ดีซีทิลอะโมไดอะควิน และ คลอโรควิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชฎาภรณ์ คุณวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรพรรณ ตันอารีย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความไวของเชื้อ พลาสโมเดียม ฟัลสิพารัม จากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 27 ตัวอย่างต่อยา ไอโซควิน, อะโมไดอะควิน, ดีออกซีอะโมไดอะควิน และ คลอโรควินพบว่า IC50 มีค่าระหว่าง 0.8 9.9 nM, 1.8 14.1 nM, 1.9 11.8 nM และ 6.0 118.4 nM ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการดื้อข้ามยาระหว่างคลอโรควินและอะโมไดอะควินอย่างมีนัยสำคัญ (r = 0.84, P