โอ้ลัลล้าเวิร์ล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นส. สายใจ วงศ์เดโช

  • ณัฐกร ธนทิพย์รัตน์

  • ณัฐพงศ์ อินทรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวัฒน์ ลิ้มโภคา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมได้เข้ามามีบทบาทกับเยาวชนไทยมากขึ้นแต่เกมเหล่านั้นก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นไม่สามารถสร้างวัตถุต่างๆ เองได้ซึ่งเป็นการจำกัดจินตนาการของผู้เล่น ผู้เล่นทำได้เพียงแค่เลือกวัตถุที่เกมมีให้ นอกจากนั้น เมื่อผู้เล่นไม่ได้ออนไลน์อยู่ วัตถุและสิ่งต่างๆ ของผู้เล่นนั้นจะไม่คงอยู่ในเกม โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเกมประเภทโลกเสมือนสามมิติที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถสร้างวัตถุเข้ามาในโลกเสมือนจริงได้ ภายในเกมจะมีสภาวะแวดล้อมคล้ายโลกจริงคือมีกลางวัน กลางคืนและมีฤดูกาล เกมที่พัฒนายังคงมีรูปแบบมาตรฐานของเกมทั่วไปด้วย เช่น การสนทนากัน การจัดตั้งกลุ่ม การแลกเปลี่ยนสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างสังคมออนไลน์แบบนี้นั้นเป็นเหมือนการย่อโลกให้เล็กลง เกมนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อการทำวิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย เช่น การสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ผู้เล่นในเกมประเมินความพอใจ เป็นต้น ดังนั้นเกมนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้เล่นจะได้ฝึกฝนตนเองในด้านการออกแบบ ส่งแสริมความคิดสร้างสรรค์และการทำธุรกิจอีกด้วย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2551