ระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุมาวรรณ อังกูรขจร

  • อรรฏพจน์แสงสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

  • ชัยพฤกษ์ ชูดำ

  • ยุพิน พวกยะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผ่านทางเว็บไซต์เป็นครั้งแรก พบว่า ในช่วงสัปดาห์แรกที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนน้อย เนื่องจากระบบยังไม่เป็นที่กล่าวขานกับบุคคลทั่วไป ต่อมาจำนวนผู้สมัครได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครรวมระยะเวลา 1 เดือน มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 100 คน นับได้ว่าเป็นผลการทำงานที่น่าพอใจ และสมควรอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป