การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นและยางมะดัน (Garcinia Schombberkiana Pierre)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชยายส อาคาสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้นและยางมะดัน(Garcinia Schombberkiana Pierre) โดยใช้วิธีโครมาโทกราฟี , การตกผลึกและการสกัดด้วยตัวทำละลาย สามารถแยกสารได้ 3 สารซึ่งถูกรายงานแล้ว โครงสร้างของสารเหล่านี้วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางสเปกโทรสโกปี NMR, 2D NMR Isolation of the chemical constitutes from the stem bark and latex of the Garcinia Schomberkiana Pierre, by chromatography, crystallization and solvent extraction techniques, yielded 3 previously reported compounds. Their structures were elucidated on the basis of NMR spectroscopic data.