การสังเคราะห์ และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน [Cu(mtu)(tpp)2 X] (X = Cl, Br, I)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรนันท์ นงค์นวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เชวง ภควัตชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสังเคราะห์และยืนยันโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน [Cu(mtu)(tpp)2]X (mtu = N methylthiourea, tpp = triphenylphosphine) เมื่อ X = Cl(1), Br(2) หรือ I(3) ได้ศึกษาโดยใช้อินฟราเรด สเปกโตรสโกปี (IR) และเทคนิคการดูดกลืนแสงช่วง UV Visible นอกจากนั้นได้ทำการศึกษาโครงสร้างของสารประกอบนี้โดยเทคนิค Single crystal X ray diffraction The complexes of [Cu(mtu)(tpp)2]X (mtu = N methylthiourea, tpp = triphenylphosphine), X are Cl(1), Br(2) or I(3), were synthesized and characterized. These compounds were investigated by Infrared spectroscopy and UV Visible absorption spectroscopic techniques. In addition, the crystal structure of the complexes was confirmed by single crystal X ray diffraction method.