การสังเคราะห์และการทดสอบการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอร์เรสของสารประกอบ อนุพันธ์ของสโคโปเลติน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อานนท์ จันทร์แย้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพรรณา เตชะสกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการคัดสรรหาสารยับยั้งเอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอร์เรส ได้ทำการออกแบบโครงสร้าง สารประกอบอนุพันธ์ของสโคโปเลติน ดำเนินการสังเคราะห์ และทดสอบการออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์บนแผ่น TLC โดยใช้ Ellman’s reagent การศึกษาการจับกันระหว่างสารประกอบ อนุพันธุ์ของสโคโปเลตินที่สังเคราะห์ขึ้นกับ เอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอร์เรส ดำเนินการโดยใช้โปรแกรม AUTODOCK 3.0