การสังเคราะห์สารประกอบ marticin และ isomarticin

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุทธิพล ระดมกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญส่ง คงคาทิพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบ marticin และ isomarticin สังเคราะห์ได้จากสารประกอบ vanillin โดยขั้นตอนที่สำคัญในการสังเคราะห์สารประกอบ marticin และ isomarticin นั้น อาศัยปฏิกิริยา Diels Alder ของสาร มัธยันต์ benzyne และ 2 methoxyfuran จากนั้นทำการปิดวงภายในโมเลกุลโดยอาศัยปฏิกิริยา Wacker (PdCl2/CuCl2/O2)