ความมหัศจรรย์ของตัวเลข

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรียา ลาสุนนท์

  • สายฝน หงษ์อุดร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิเนตร แสนหาญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำปัญหาพิเศษครั้งนี้ เราแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเราศึกษาเกี่ยวกับ Pyramid Numbers เราได้ข้อสรุปว่าผลลัพธ์ในชั้นสูงสุดของปิรามิตมีความสัมพันธ์กับเซตของตัวเลขในชั้นฐานของปิรามิต นอกจากนี้เรายังสามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์ในชั้นบนสุดจะมีค่าเท่าไหร่เมื่อกำหนดเซตของตัวเลขในชั้นฐานของปิรามิตมาให้ และส่วนที่สองเราได้ให้เทคนิคในการหาผลคูณของจำนวนนับบางรูปแบบ เช่น 997×998 , 989×1007 , 493× 495 เป็นต้น

The project has been divided into two parts. First, some properties of Pyramid numbers has been studied. We shown that the result of the top class is related to the set of number in the base class, moreover we can know the top number when the set of number in the base class is given. Second, we give some technique of the producting of numbers, such as 997×998 , 989×1007 , 493×495 etc.