ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรงศักดิ์ บาอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพจน์ ไวท์ยางกูร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบการทำงานของสำนักงานเป็นงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ทำให้ในบางครั้งทำให้ต้องทำงานซ้ำๆกัน หรืองานเดียวกันหลายรอบ ซึ่งเกิดความไม่สะดวกและล่าช้าในการปฏิบัติงาน ดังนั้นการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Mathematics e Office) จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งระบบงานประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระบบการจ้างเหมา ระบบการจัดซื้อวัสดุ ระบบการจ้างซ่อม ซึ่งระบบถูกออกแบบให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี asp.net (Active Server Page .NET) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประมวลผลที่เครื่องแม่ข่าย(SERVER) ดังนั้นข้อมูลต่างๆจะมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ และสามารถตอบสนองความต้องการสารสนเทศที่ต้องการได้เป็นอย่างดี Abstract: Mathematics e Office is system developed for work of Department of mathematics Faculty of Science Khon Kean University. The system will make quickly and convincingly of work in Mathematics Office for respond of information.This system is Client/Server architecture used on Internet Network. DBMS used to manipulate data in developing the system is SQLSERVER version 2005 (Express edition) and asp.net version 2.0 with c# (Active Server Page .NET) is the tool used to develop the client side application.