การพัฒนาฟอร์มการกรอกข้อมูลภาระงานผ่านระบบฐานข้อมูล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิธิมานัน ศรีมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติกร นาคประสิทธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการป้อนข้อมูลภาระงานของบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำการพัฒนาฐานข้อมูลบนระบบปฏิบัติการ Window XP ผ่านโปรแกรม Microsoft Access และ VBA (Visual Basic for Application)เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว Abstract: This project is studying, designing and developing about “Input data Form” in the working system of personnel in department of Mathematics, Faculty of Science, Khon Kaen University. For this database, we use Microsoft Access and VBA (Visual Basic for Application) on Window XP operating system for the purpose of convenience and speed.