ศึกษาจำนวนโครโมโซมของปลาเซลฟิน (Poecilia vilifera) และปลาเซลฟิน มอลลี่ (Poecilia latipinna)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีกานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริเพ็ญ สุภัทราวิวัฒน์

  • ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาจำนวนโครโมโซมของปลาเซลฟิน (Poecilia velifera) และปลาเซลฟิน มอลลี่(Poecilia latipinna) โดยดัดแปลงตามวิธีของ Kligerman และ Bloom (1977) จากเนื้อเยื่อเหงือก ลำไส้และไต พบว่าจำนวนโครโมโซมของปลาเซลฟินมี 2n=34 ขณะที่ปลาเซลฟิน มอลลี่ มีจำนวนโครโมโซมแปรผันมากตั้งแต่ 2n=34 ถึง 48 จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อไป