ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้ากับฝักโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) ที่ระดับความเค็มของน้ำต่างกัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัชฌิมา นันทรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ บำรุงรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้ากับฝักโกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata Blume) ที่ระดับความเค็มต่างกัน โดยทำการวัดความสูง, ความยาวเส้นรอบวง, และจำนวนใบ พบว่า ต้นกล้ามีความสูงที่สุดที่ 10 ppt (65.58±8.05 ซม.) เส้นรอบวงยาวที่สุดที่ 15 ppt (5.53±0.27ซม.) และจำนวนใบมากที่สุดที่ 20 ppt (13.66±5.13 ใบ) ส่วนฝักที่เจริญเป็นต้น พบว่า มีความสูงมากที่สุดที่ 5 ppt (70.06±3.79ซม.) เส้นรอบวงยาวที่สุดที่ 5 ppt (4.84±0.13 ซม.) และจำนวนใบมากที่สุดที่ 10 ppt (7.56±1.14 ใบ)