วงจรการสืบพันธุ์ของหอยหวาน (Babylonia areolata) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง, จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภรณ์ จรุงศรีอภิสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตมาศ สุวรรณจรัส

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวงจรสืบพันธุ์ของหอยหวาน (Babylonia areolata) จากบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ณ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีผู้นิยมบริโภคจำนวนมาก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างหอยหวานเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2549 จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทางเนื้อเยื่อวิทยา แล้วจึงแยกเพศโดยอาศัยข้อมูลทางด้านเนื้อเยื่อและศึกษาระยะการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ ในส่วนของผลการศึกษากำลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ผล