ดวงดาวในระบบสุริยะ Solar System

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมัญญา แก้วขจร

  • นิภาพร พืชชนะ

  • หฤทัย พรรณคนที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาภรณ์ เกษคำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มนุษย์เราเฝ้าสังเกตความเป็นไปได้ในท้องฟ้าและดวงดาวต่อเนื่องมาช้านาน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุท้องฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ ระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ก่อนมนุษย์จะเข้าใจได้ว่าโลกหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เสียอีก สื่อนี้พยายามค้นหาดูว่ามีอะไรบ้าง อวกาศ ซึ่งเป็นอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลได้เป็นที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานแล้ว มนุษย์ได้ศึกษาอวกาศตลอดมาจนทำให้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายแต่อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังคงค้นคว้าอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ มนุษย์เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดวงดาวอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จริงจังเพียงระยะสั้น ๆ ราว 200 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเทียบได้เพียงฉากสั้น ๆ ของช่วงชีวิตดวงดาวที่ยาวนานหลายหมื่นล้านปีแต่มนุษย์ก็หาญกล้าและกระหายที่จะศึกษาห้วงอวกาศไกลโพ้น และพบว่า สรรพสิ่งในจักรวาลต่างก็มีกลไกตามธรรมชาติของตนเอง ดวงดาวมีวิวัฒนาการหมุนเวียนเป็นวัฏจักร มีการเกิดใหม่ เติบโต เปลี่ยนแปลง และตายดับเช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์เช่นกัน การจัดทำสื่อนี้ขึ้นมาเนื่องจากเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดวงดาวหรือโลกที่เราได้อาศัยอยู่ เยาวชนส่วนน้อยที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ แต่จะมีใครบ้างที่จะรู้ว่าระบบสุริยะกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร เรามีคำตอบให้คุณได้ที่นี่