ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กระหว่างขั้วแม่เหล็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รังสรรค์ ร่วมนิคม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กำชัย ตรีชัยรัศมี มนตรี เอี่ยมพนากิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic flux density) ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็ก โดยการใช้หัววัดชนิดฮอลล์ (Hall probe) ซึ่งจากการทดลองพบว่า ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กตามสมการพหุนามดีกรีสอง และเมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร พบว่าค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าคงที่ (Uniform)