อิสระในโลกไร้แสง(Freedom in The Darkness )

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อิสระ ตันวัฒนา

  • อรรถพล โฆษิตนพคุณ

  • เอกวัชร์ ศรีสัตยาสุนทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันคนตาบอดได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น นักศึกษาตาบอดมีโอกาสเข้าเรียนในสถานศึกษาปกติ นักศึกษาตาบอดสามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอินเตอร์เนตค้นคว้าหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร และพักผ่อนหย่อนใจ ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง นอกจากศึกษาหาความรู้แล้ว ชีวิตนักศึกษาต้องมีการเดินเพื่อเปลี่ยนตึกเรียนหรือทำกิจกรรมหลายครั้งในแต่ละวัน ซึ่งการเดินทางไปยังที่ต่างๆของคนตาบอดโดยมากยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ โครงการ อิสระในโลกไร้แสง มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยให้นักศึกษาตาบอดมีอิสระในการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษามากขึ้นด้วยการนำทางด้วยเสียงและการเข้าถึงข่าวสารได้ทุกเวลา ระบบนำทางทำงานบนอุปกรณ์พกพาที่มี GPS ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและอ่อนตัว ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลเฉพาะตัว และตั้งปุ่มนำทางด่วน (one touch speed navi) ได้ ระบบสามารถเลือกสถานที่ปลายทางอัตโนมัติตามตารางเวลา สำหรับการรับข่าวสาร ข่าวสารที่เป็นข้อความจากแหล่งข่าวที่ผู้ใช้เลือกไว้จะถูกแปลงเป็นข้อมูลเสียงที่เครื่องแม่ข่ายและส่งมาที่อุปกรณ์พกพาเพื่อแสดงผล นอกจากนี้ผู้พัฒนาได้กำหนดรูปแบบของข้อมูลแผนที่และตารางเวลาไว้เพื่อให้สามารถใช้ระบบนี้กับสถาบันการศึกษาอื่นได้ด้วย