การศึกษาการเกิดเงาของโลกบนดวงจันทร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสา กาญจนสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มล. อนิวรรต สุขสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานค้นคว้าอิสระนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการทอดเงาของโลกบนดวงจันทร์ในวันที่พระจันทร์ มีลักษณะเป็นเสี้ยว โดยการถ่ายด้วยกล้อง Meade LPI ติดกับกล้องโทรทรรศน์ชนิดแคสสิแกรน ณ หอดูดาว สิรินธร โดยภาพที่ได้เป็นภาพจากการถ่ายด้วยฟิลเตอร์สีต่าง ๆ จากข้อมูลพบว่าสีของพระจันทร์บริเวณด้านมืด และด้านสว่าง ในวันและเวลาเดียวกันสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งผลที่ได้อาจได้รับผลกระทบจากบรรยากาศในแต่ละช่วงเวลาของปีซึ่งเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศในระยะยาว