การศึกษาความเป็นไปได้ของการตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยวิธีทางเสปกโทรสโคปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์ เมธาดิลกกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สำราญ ลาชโรจน์

  • ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทดลองได้ใช้เทคนิคทางแสงคือการเรืองแสงของผลไม้จากการกระตุ้นด้วยแสงเลเซอร์กำลังต่ำ ระบบประกอบด้วย เครื่องกำเนิดแสงฮีเลียม/นีออนเลเซอร์ขนาด 5 มิลลิวัตต์ที่ความยาวคลื่น 632.8 นาโนเมตร ลำแสงเลเซอร์ถูกตัดเป็นช่วงๆเพื่อทำการประสานกับระบบเก็บข้อมูล โดยใช้โมโนโครมาเตอร์ที่มีระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมในการเลือกความยาวคลื่น และใช้หัววัดแสงพีเอมทีเพื่อวัดความเข้มแสง ผลไม้ที่ใช้ในการศึกษาคือ มะเฟืองที่ความสุกต่างๆกัน โดยพบว่าที่ช่วงความยาวคลื่น 470 480 และช่วงความยาวคลื่น 760 770 นาโนเมตร สามารถที่จะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างความสุกของผลไม้ได้