การประเมินศักยภาพพลังงานลมในบริเวณพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิธาน ยิ่งดำนุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล

  • วันทพล งามดี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานลมเพื่อประเมินศักยภาพพลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ.พื้นที่บริเวณอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการตั้งสถานีเก็บข้อมูล2 สถานี โดยทำการวัดความเร็วลมและเก็บข้อมูลด้วยเครื่องแอนนิโมมิเตอร์ที่ระดับความสูง 20, 30 และ 40 เมตร เหนือพื้นดิน โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม 2544 พฤษภาคม 2545 ซึ่งข้อมูลนั้นบันทึกทุกๆ 1 ชม. ประกอบกับข้อมูลพื้นฐานด้านอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิ(เซลเซียส) แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้โปรแกรม Windsite ในการวิเคราะห์ผล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป This Project is to investigate the assessment of wind energy potential in Sathingpra district, Songkhla province. The experimental data from the 2 selective wind stations was analyzed for predicting wind speed by the anemometer at height level of 20, 30 and 40 m. above ground. The hourly experimental data including dry bulb temperature (degree Celsius) was collected between May 2001 and May 2002. The freeware Windsite was used for this prediction. The results shows that wind energy at station area tend to be feasible for producing electricity.