การทดสอบการลู่เข้า-ลู่ออกของอนุกรมแบบพี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารีนา ฮะซานี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิต ดุรงค์แสง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปแล้วการทดสอบการลู่เข้า ลู่ออกของอนุกรมแบบพีนั้น จะทดสอบโดยใช้การทดสอบด้วยปริพันธ์ ซึ่งได้เคยศึกษามาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นปีที่ 1 แต่ในที่นี้จะนำเสนอการทดสอบการลู่เข้า ลู่ออกของอนุกรมแบบพีในวิธีอื่นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 รวบรวมจากวารสารทางคณิตศาสตร์และเวปไซต์ ส่วนที่ 2 รวมรวมทฤษฎีบทการทดสอบการลู่เข้า ลู่ออกอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับอนุกรมแบบพี

In general, the test for convergence–divergence of p series we use is the Integral Test, which we studied in Basic Mathematics 2. For this project, we present this test in the other forms divide the process in this project into two parts : Part 1 Collecting the proofs about the test form some mathematics journals and website. Part 2 Applying the theorems to the p series.