การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูลภาระงานของคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซูกีมาน แลมีซอ

  • ทัศไนย ต่วนแวนา

  • มะสกรี สาอิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารารัตน์ แซ่ลี้

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันข้อมูลภาระงานต่างๆ ของคณาจารย์ในภาควิชามีครบถ้วนอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน เมื่อจะมีการเรียกประชุมคณาจารย์ ผู้ที่ติดต่อประสานงานต้องทำงานอย่างยากลำบาก ในการที่จะหาเวลาว่างที่ตรงกันของคณาจารย์หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ เนื่องจากคณาจารย์แต่ละท่านก็มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โครงงานนี้จึงจัดทำเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก และจัดการเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้ให้ชัดเจน ทำให้การค้นหาและใช้งานข้อมูลมีความถูกต้อง รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้โปรแกรม ASP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบและใช้โปรแกรม SQL Server 2000 ในการเก็บข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์

Workload data are collected in each semester and committee profiles are kept in official documents, they are not easily to use whenever one asks for a committee’s free time or finds out who are free in a particular time. Therefore, we design a database to manage these data for ease problems. Consequently,this project should be a tool to facilitate and manage these data for using in the department and it should solve the above problem, using ASP to write program and using SQL Server 2000 to contain all data for analyze.