เมาไม่ขับ Drink No Drive

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.พีรสิทธิ์ พูลสิทธิ์

  • 2.พูลสิทธิ์ อ่อนพรมราช

  • 3.ชูชัย การุณบริรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อดิศักดิ์ สะท้านธรนิล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตเนื่องจากการดื่มสุราแล้วขับเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สิน เสียชีวิต จำนวนมาก ในแต่ละปีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีวันหยุดต่อเนื่องประชาชนที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพ ฯ ก็จะเดินทางกลับบ้านกันดื่มสุราแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไม่ขับ มีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ มีการทำสถิติการสูญเสียที่เกิดจากการเมาแล้วขับ มีตัวอย่างให้เห็นทางโทรทัศน์ แต่ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ ทางทีมงานของเราจึงได้คิดจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เนื่องจากบุคคลที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างที่กระผมได้เรียนไว้ว่า ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไม่ขับ มีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ มีการทำสถิติการสูญเสียเนื่องจากการเมาแล้วขับ มีตัวอย่างให้เห็นทางโทรทัศน์ แต่ก็ยังดื่มแล้วขับ และก็ยังไม่แลเห็นความสำคัญถ้าไม่เกิดขึ้นกับตนเองหรือว่ากับคนรอบข้างก็จะไม่หยุดที่จะดื่มแล้วขับ ทางทีมงานของเราจึงได้พัฒนาสื่อการสอนเยาวชนขึ้นเพื่อให้เกิดจิตสำนึกตั้งแต่ยังเด็กให้เยาวชนได้รับรู้ว่าการเมาแล้วขับจะเกิดผลกระทบอะไรต่อตัวของเด็กและครอบครัวแล้วเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังจิตสำนึก เขาก็จะสามารถนำไปบอกเตือนบิดามารดาของเขาได้ เมื่อตัวเด็กเห็นว่าบิดาของเขาดื่มสุราแล้วขับรถ สื่อการสอนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับ เมาแล้วขับจะเกิดผลเสียอย่างไงต่อตัวเรา ร่างกายและบุคคลรอบข้าง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตเนื่องจากการดื่มสุราแล้วขับ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เห็นผลที่เกิดจากการดื่มสุรา