เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. นภาพร นาคสีเขียว

    1. อำพร โพธิ์ดังเจดีย์

    1. อรรถพล ชัยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองทิพย์ ธนาสมบูรณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ประชาชนและบุคคลทั่วไปต้องหันมาใส่ใจและศึกษาเพื่อให้เข้าใจและทราบถึงแหล่งที่มาและสาเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศกำลังประสบปัญหาอยู่เราจึงต้องหาวิธีเตรียมตัวรับมือและหามาตรการป้องกัน โปรแกรมที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้และผู้ที่สนใจโปรแกรมทุกคนได้ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้และผู้ที่สนใจทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยรู้จักเปลี่ยนสภาวะโลกร้อนให้เป็นประโยชน์โดยนำขยะที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวและประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการพระราชดำรัสของในหลวงที่ว่า “อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง” Global warming brings discomfort to human and everybody should pay concern about this problem. There should be proper dissemination of information about its cause. This will educate the people about the origin and as to how this condition occurs, may it be in direct or indirect way. At present, almost all nations are facing the effects of this problem. So, we should prepare ourselves to cope up with the global warming and seek for defensive measure against its effects. So many programs had been done to collect data to encourage every people to pay attention about this problem. The data collected can be use and has been used to educate everybody especially in the family for them to know how to change or prevent the global warming in different ways, like proper waste disposal and recycling. This could help every family to save money, energy, and natural resources. Just like His Majesty, king Bhumibol Adulyadej had said, “Thai people should only consume what they need, consume what is enough for each family”. In short, everybody should be self sufficient.