การวิเคราะห์หาปริมาณของฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินเจกชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์ธิดา จุลฉีด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของสารละลายฟอร์มอลดีไฮด์ในน้ำด้วยวิธีโฟลอินเจ็กชัน (Flow injection, FI) โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายอะซิติลอะซิโตน (Acetylacetone solution) และฟอร์มอลดีไฮด์เป็นสารผลิตภัณฑ์สีเหลืองของ 3,5 diactyl 1,4 dihydrolutidine (DDL) ซึ่งนำไปตรวจวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 410 นาโนเมตร เมื่อได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของระบบแล้วพบว่ามีช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear dynamic range) ตั้งแต่ 0.5 – 250 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีขีดจำกัดในการตรวจวัด 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (3 SD Blank / m ) มีค่าความเที่ยงในการวิเคราะห์ (% RSD) น้อยกว่า 2 ซึ่งวิธีนี้มีความเร็วในการวิเคราะห์ 15 ตัวอย่างต่อ 1 ชั่วโมง