การวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลในมาการีนด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพรรณ สุวรรณรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการวิเคราะห์หาปริมาณนิกเกิลในมาการีนที่จำหน่ายในประเทศไทยด้วยเทคนิคเฟลม อะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโตรเมตรี โดยทำการหาสภาวะที่เหมาะสมของการย่อยด้วยกรด ซึ่งจะใช้สารผสมของกรดไนตริกและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับสภาวะของเครื่อง AAS ใช้สภาวะตามคำแนะนำของเครื่อง AAS รุ่น Spectr AA300 จากสภาวะดังกล่าว พบว่าเมื่อทำการศึกษาหาการได้กลับคืน จะได้ %การกลับคืนเท่ากับ 81 % โดยมีค่า RSD เท่ากับ 0.66 เมื่อใช้สารมาตรฐานที่มีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เติมลงในมาการีนตัวอย่าง