การวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงตกค้างในน้ำผักและผลไม้โดยวิธีการสกัดด้วยสารอินทรีย์ปริมาณน้อย และเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี ที่มีตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อานนท์ บุญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพริศพิชญ์ คณาธารณา

  • จงดี ธรรมเขต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็วโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ปริมาณน้อยร่วมกับเทคนิค แก๊สโครมาโทกราฟีที่มีตัวตรวจวัดชนิดเฟลมไอออไนเซชัน ในการสกัดยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมต 2 ชนิด (คาร์ โบฟิวแรนและคาร์บาริล) ที่ตกค้างในน้ำผักและผลไม้ ซึ่งการสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ปริมาณน้อยอาศัยสมดุลการละลายระหว่างเฟสสองเฟส คือ น้ำตัวอย่างและตัวทำละลายอินทรีย์ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเครื่องมือแก๊สโครมาโทกราฟและสภาวะที่เหมาะสมของการสกัด คือ ตัวทำละลายอินทรีย์ อัตราส่วนเฟส ความแรงและเวลาที่ใช้ในการสกัด นอกจากนี้ยังพิสูจน์การใช้ได้ของวิธี