ระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราณี เมืองจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี เผ่าพงศ์ช่วง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้พัฒนาขึ้นเนื่องจากผู้จัดทำโครงงานได้เห็นว่าในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนั้นการประเมินการสอนจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งระบบประเมินการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ให้สามารถประเมินผลได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งสะดวกและง่ายต่อการประเมินและข้อมูลที่ได้จากการประเมินนั้นสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ระบบนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยลดปริมาณกระดาษในการตอบแบบประเมิน ช่วยในการจัดเก็บเนื้อหาและ ป้อนข้อมูลผ่านทางเว็บเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ภาษาที่ใช้เขียนคือ PHP, JavaScript, HTML ฐานข้อมูลที่ใช้ คือ MySQL