ระบบฐานข้อมูลโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงใจ นามกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสาวลักษณ์ ไทยกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อใช้ในการประมวลผล เทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารหรือระบบสารสนเทศนับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น และคอมพิวเตอร์ยังสามารถยังสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลงได้ ผู้จัดทำโปรแกรมได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เกิดขึ้นจึงได้มีการศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมขึ้น โดยได้นำเอาเทคโนโลยีทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนโนนกลางวิทยาคมขึ้น แต่ต้องคงโครงสร้างเดิมของระบบงานเก่าเอาไว้บ้าง โดยระบบงานใหม่นี้จะทำให้เกิดความสะดวกในการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับฐานข้อมูลของโรงเรียนโดยใช้ Microsoft SOL Server 2000 ภาษาที่ใช้เขียน คือ Visual Basic 6.0