ระบบเบิกจ่ายวัสดุโรงเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กรณีศึกษาโรงเรียนขุขันธ์)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุธาฝน สุริเย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี เผ่าพงศ์ช่วง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการสร้างระบบเบิกจ่ายวัสดุโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กรณีศึกษาโรงเรียนขุขันธ์) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชาการฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเบิกจ่ายวัสดุโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการศึกษาพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุโรงเรียน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กรณีศึกษาโรงเรียนขุขันธ์) ซึ่งโปรแกรมที่ผู้จัดทำได้นำมาใช้ในการจัดทำระบบงาน คือ Macromedia Dreamweaver MX 2004 , PHP, Adobe Photoshop 7.0, Edit Plus, HTML ซึ่งใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมี Internet Explorer ทำหน้าที่เป็นบราวเซอร์ และใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP โดยมีการทำงานเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มข้อมูลวัสดุ ข้อมูลประเภทวัสดุ และข้อมูลบุคลากร ซึ่งบุคลากรที่ได้รับ Username และ Password จากผู้ดูแลระบบ ก็สามารถ login เข้ามาทำการเบิกวัสดุได้