ผลของเควอซิตินในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ตับและไตหนูซึ่งได้รับยาซีสพลาติน: ศึกษาโดยวิธี ลิปิดเปอรอกซิเดชั่นและพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาเรียม วัทนาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกธร ปิยธำรงรัตน์

  • ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือ ศึกษาผลของเควอซิตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในหนูที่ทำให้เกิดการเป็นพิษต่อไตและตับจากการชักนำโดยซีสพลาตินโดยวัดระดับ malondialdehyde (MDA) และศึกษาพยาธิวิทยาเนื้อเยื่อของไตและตับ การทดลองแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มควบคุม ได้รับการป้อนน้ำมันข้าวโพด ขนาด 2.5 มล./กก. ทางปาก 2 ครั้งคือ 1 วัน และ10 นาทีก่อนฉีดตัวทำละลายซีสพลาตินเข้าทางช่องท้อง 2) กลุ่มซีสพลาติน ได้รับการป้อนน้ำมันข้าวโพดขนาดและเวลาเดียวกับกลุ่มควบคุม ก่อนฉีดซีสพลาติน ขนาด 7.5 มล./กก. เข้าทางช่องท้อง และ 3) กลุ่มซีสพลาติน + เควอซิติน ได้รับเควอซิติน 20 มล./กก.ทางปาก เวลาเดียวกับกลุ่มควบคุม ก่อนฉีดซีสพลาตินขนาดเท่ากับกลุ่มที่2 เข้าทางช่องท้อง ผลการทดลองพบว่าเควอซิตินทำให้ระดับ MDA ที่เพิ่มขึ้นในไตหนูลดลงอย่างมีนัยสำคัยทางสถิติซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะที่ดีขึ้นทางเนื้อเยื่อวิทยา

This study aimed to investigate the effects of quercetin as an antioxidant in liver and kidney of cisplatin treated rat by measuring MDA levels and histopathological study. Rats were divided into 1)control group which received corn oil 2.5 ml/kg, p.o twice, one day and ten minute before administration of cisplatin vehicle, (i.p.), 2) cisplatin group which received corn oil before administration cisplatin 7.5 mg/kg, i.p and 3) querctin + cisplatin group which received quercetin 20 mg/kg, p.o before administration of cisplatin. It is found that quercetin decreased a significantly elevated MDA levels in kidney tissue.Histopathological study revealed improvement of damaged glomerulus and renal tubule.