การทดลองตัวลบเชิงควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา สุดประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรศักดิ์ เชียงกา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้แสดงหลักทวิภาวะคลื่น อนุภาค (wave particle duality) และกระบวนการวัดทางควอนตัม โดยใช้มาตรแทรกสอดแบบมัค เซห์นเดอร์ (Mach Zehnder interferometer) ริ้วการแทรกสอดจะปรากฏและไม่ปรากฏในกรณีที่มีและไม่มีข้อมูลวิถีของโฟตอน ตามลำดับ ในกรณีที่มีข้อมูลวิถีของโฟตอน ตัวลบเชิงควอนตัมที่วางไว้หลังจากโฟตอนออกจากมาตรแทรกสอดทำหน้าที่ลบข้อมูลวิถีของโฟตอน ซึ่งทำให้ริ้วการแทรกสอดปรากฏขึ้นอีกครั้ง

This experiment demonstrates the wave particle duality and the quantum measurement process by utilizing a Mach Zehnder interferometer. The interference fringes appear and vanish when distinguishing path information of photon is and is not obtained, respectively. When the knowledge of path of photon become distinguishable, a quantum eraser placed after the photon left the interferometer erases the path information thus the interference pattern is recovered.