การปรับตัวต่อแสง ของหญ้าทะเล Halophila ovalis (R.Br.) Hook ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก บัวเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ ศักดิ์นิมิต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการปรับตัวต่อแสงของหญ้าทะเล Halophila ovalis (R.Br.) Hook ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง โดยเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาบางประการระหว่างหญ้าทะเลที่เก็บจาก 2 บริเวณที่มีความเข้มแสงต่างกัน วัดพื้นที่ใบต่อหน่วยน้ำหนักของใบและปริมาณคลอโรฟิลด์เอและคลอโรฟิลด์บี โดยการสกัดด้วยอะซีโตน 90% (Jeffrey and Humphrey, 1975) และอัตราสังเคราะห์ด้วยแสงที่ความเข้มแสงแตกต่างกัน (0 1000 μmole photons/m2/s) โดยวัดในหน่วยของอัตราการปลดปล่อยออกซิเจนต่อหน่วยน้ำหนักแห้ง H. ovalis แสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงที่อิ่มตัว และหาความเข้มแสงที่ทำให้การสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ในสภาวะสมดุลกับอัตราการการหายใจ ในขณะนี้การทดลองเสร็จสมบูรณ์แล้ว และกำลังอยู่ในช่วงของการวิเคราะห์ผลทางสถิติ Abstract: Photoacclimation of Halophila ovalis (R.Br.) Hook at Chao Mai National Park, Trang province was studied by comparing some ecophysiological parameters between plants growing under low light and high light intensities. Specific leaf area was measured and chlorophyll a+b was extracted using 90%acetone based on the Jeffrey and Humphrey equations (1975). Photosynthetic rates were expressed as oxygen evolution rate per dry weight and were investigated at different light intensities (0 1000 μmole photons/m2/s). H. ovalis showed saturation rate in net photosynthesis; thus, showed maximum photosynthesis rate. Light compensation point was also determined. The data is being statistically analyzed and the results and discussions will be completed by the end of February.