การศึกษาความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ป่าด้านนอกและพื้นที่ป่าด้านในบริเวณเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิระภา สุวรรณรัตน์

  • กำพล มีสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่ป่าบริเวณ เขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา คือ บริเวณป่าด้านนอกซึ่งได้รับอิทธิพลจาก สิ่งแวดล้อมภายนอกสูงและป่าด้านในที่ได้รับอิทธิพลน้อยกว่า ทำการศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 กำหนดแนวเส้นสำรวจ (Line transect) 1 เส้นทางผ่านพื้นที่ป่าแบบต่าง ๆ ตั้งแต่บริเวณขอบป่าเข้าไปภายในป่า แนวเส้นยาวประมาณ 1,050 เมตร แบ่งเขตแนวเส้นสำรวจออกเป็น 3 เขต คือ ป่าด้านนอก ป่าในเขตกลาง และป่าด้านใน โดยอาศัยหลักการสังเกตสภาพพื้นที่ตามโครงสร้างของป่า ขณะนี้ได้ทำการสำรวจนกในเส้นทางศึกษาเขาคอหงส์ไปแล้วจำนวน 21ครั้ง พบชนิดนกทั้งหมด 38 ชนิด จาก 18 วงศ์ พบว่าป่าด้านนอกมีความหลากหลายของชนิดนกมากที่สุดตามด้วยป่าด้านใน และป่าในเขตกลางตามลำดับ