การชักนำพอลีพลอยด์ของกล้วยไม้เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum) ด้วยคอลชิซิน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนทกานต์ พิมเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คำนูณ กาญจนภูมิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นำโพรโทคอร์ม (Protocorm) จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดของกล้วยไม้เอื้องสายสามสีที่เป็นต้นดิพลอยด์ มาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร VW (Vacine and Went, 1949) ที่มีคอลชิซินเข้มข้น 0.01, 0.05 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 1, 2 และ 3 สัปดาห์เพื่อชักนำให้เพิ่มจำนวนโครโมโซม ขณะนี้งานวิจัยกำลังอยู่ในขั้นตรวจสอบความเป็นพอลีพลอยด์โดยการนับจำนวนโครโมโซมจากปลายรากโดยวิธี Feulgen squash