การพัฒนาระบบศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมรรัตน์ จาจุจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรดา โชติพันธ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ เป็นระบบที่กำลังได้ความนิยม ในการให้บริการการชื้อ ขาย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีระบบงานชื้อ ขาย เพื่อความสะดวกและเป็น ประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการ ระบบงานชื้อ ขาย ของศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบล คำพระ ยังใช้ระบบเอกสารในการทำงานทำให้การค้นหาข้อมูล และการให้บริการข้อมูลอื่นๆ ล่าช้า ระบบงานศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมานี้ มีการทำงานที่รวดเร็วขึ้นจากระบบงานเดิม มีระบบการใช้งาน ในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบบงานชื้อ – ขาย ยังมีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน การใช้งานโปรแกรมมีความยืดหยุ่นได้ตามผู้ใช้งานที่ต้องการปรับเปลี่ยนค่าการใช้งานได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบงานศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ ขึ้นมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆของ แฟ้มข้อผลิตภัณฑ์ แฟ้มข้อมูลการขาย แฟ้มข้อมูลการซื้อ ซึ่งจะสะดวกในการ เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 เป็นโปรแกรมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมระบบศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าขิตตำบลคำพระ และ Microsoft Access 2003 เป็นฐานข้อมูลของระบบ