ระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คชกฤต สาสนะสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคล รอดจันทร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ถูกนำมาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การทำงาน การทำธุรกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เป็นต้น เนื่องจากเครือข่ายอินเตอร์ครอบคลุมทั่วโลก การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร จึงมีปัญหาอาทิเช่น ข้อมูล ข่าวสาร เหล่านั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นของบุคคลหรือองค์กรใด เพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัย ในระหว่างการแลกเปลี่ยน หรือการส่งข้อมูล ข่าวสารเนื่องจากอาจถูกลักลอบปลอมแปลงระหว่างการส่ง หรือถ้าข้อมูล ข่าวสาร เกิดมีปัญหาขึ้น แล้วต้องหาที่มาของข้อมูล ข่าวสาร และผู้รับผิดชอบ แต่ทางผู้ได้รับความเสียหายไม่สามารถหาที่มาและผู้รับผิดชอบได้ จึงได้พัฒนาระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด (Digital Signature System on Smart Card Technology) โดยระบบนี้ได้นำเทคโนโลยีของ Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งการทำงานของระบบจะนำกุญแจส่วนตัว (Private Key) ในบัตรสมาร์ตการ์ด (Smart Card) มาทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับข้อมูล ข่าวสาร ต้นฉบับที่ถูกย่อยแล้ว จากนั้นจะทำการส่งลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับข้อมูล ข่าวสาร ต้นฉบับไปยังผู้รับปลายทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยนำกุญแจสาธารณะ (Public Key) ของผู้ส่งต้นทาง ทำให้เชื่อได้ว่าข้อมูล ข่าวสารนั้นมาจากผู้ส่งต้นทางและข้อมูล ข่าวสาร ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขระหว่างการส่ง

Nowadays, the Internet has been used in many applications, such as education, business,exchanging information, and so on. Because the Internet is used worldwide, sometimes we cannot verify the owner of the data. This is because the Internet is not secure during transferring information. It might be possible that the received data has been corrupted and modified somewhere over the Internet. Therefore,digital signature system based on smart card technology has been developed to solve this problem. This system uses the public key infrastructure. The process is as follows: First, the message is hashed into a digest.Then, this system uses the private key stored in smartcard and the digest to make a digital signature. The message and the digital signature are sent to the destination. This receiver uses the public key to verify the owner of the received message. Moreover, if the verification is correct, it can also guarantee that no change has been made during delivery.