ระบบการจัดการคลินิกอัตโนมัติ (E-Clinic management system)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปคลินิกรักษาโรคนั้นยังคงใช้การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่เป็นกระดาษ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความเสียหายและสูญหายของข้อมูลสูง ทั้งยังต้องใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล ทำให้เกิดความล่าช้า และสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ที่มารับบริการได้ ระบบงานการจัดการคลินิกอัตโนมัติที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถเก็บข้อมูลต่างไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server) ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่สูญหายและช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการลดปริมาณการใช้กระดาษในการดำเนินงานภายในระบบ ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขและค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ภายในระบบได้ โดยระบบจะมีตัวช่วยด้านข้อมูลทั้งสำหรับแพทย์เจ้าหน้าที่เวชระเบียน และเจ้าหน้าที่จ่ายยาและการเงิน ระบบได้จัดรูปแบบของรายงานที่เข้าใจง่าย สะดวกต่อการดูข้อมูลสถิติต่างๆ ของคลินิกได้ ในการพัฒนาระบบดังกล่าวนั้น ผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรมเดลไฟล์ (Delphi 7)เพื่อทำการออกแบบหน้าจอ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ออกแบบรายงาน และทำการติดต่อกับฐานข้อมูล ทั้งนี้ยังได้นำออราเคิล (Oracle9i) มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลด้วย

The old clinic system are store a lot of data such as patient’s data, the treatment history, data about the drugs. And all of data that is important for clinic systems record on papers. It causes many problems for example, losing of data and taking long time for data searching. E–Clinic Management System was developed to store the data in the server. It doesn’t necessary to store data in paper. It can protected all data from the risky. Users can add, delete, change and search data in the system. This system has many functions for doctors and staffs.Moreover, it benefits for administrator to manage reports of all data used in clinics. The development uses Delphi7 to create graphic user interface and connect to the Oracle9i database.