ระบบควบคุมการให้บริการ พิมพ์เอกสารอัตโนมัติโดยบัตรชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หริดล ปานรักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบควบคุมการให้บริการพิมพ์เอกสารอัตโนมัติโดยบัตรชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของบริการพิมพ์เอกสารภายในสถาบันการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุที่นำมาใช้กับบัตรนักศึกษา ซึ่งในการให้บริการพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการด้วยบัตรชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ และสามารถเติมเงิน ณ จุดบริการ โดยผู้พัฒนาใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบนี้ด้วยภาษา Visual Basic 6 การจัดการฐานข้อมูล Postgres และการเข้ารหัส ผู้พัฒนาระบบได้อธิบายขอบเขตในรูปการไหลของข้อมูล และภาพรวมของระบบในรายงานฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ต้องการศึกษาเข้าใจในระบบง่ายขึ้น Abstract: The goal of the development of “Using RFID to Control an Automatic Printing Service System” is to improve the delay and loss of time in printing process of all internal documentation. The proposed technology can support individual identification technology by using radio frequency identification card (RFID) which has been set up as student individual identification card. The printing service will charge directly to each RFID card when printing. Moreover, the card can also be add up the amount at the service point as well. “Visual Basic 6” is used as a tool for coding together with PostgreSQL Database. The overall system including processing, functions and data flow diagrams are described for better understanding in details in the report.