อุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบ half-step และนับจำนวน steps ของ step motor

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เพ็ญนภา แซ่เบ๊

  • วรรณนิศา วันศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุภัทร ดิษรัฐกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Step motor (Stepping หรือ Stepper motor) เป็นมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยสัญญาณดิจิทัล ที่มีลักษณะเป็นสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม Step motor จะหมุนด้วยมุมที่มีค่าคงที่ตามจังหวะของสัญญาณที่ให้เข้าไป การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ step motor แบบ half step และนับจำนวน steps ใช้แผงวงจร MCS 51 สำหรับแสดงผล และ Atmel’s AT89C51 เป็นอุปกรณ์สำหรับเก็บชุดคำสั่ง และควบคุมการทำงาน ซึ่งมีหน่วยความจำแบบ SRAM 128 bytes และแบบ flash 4 KB เมื่อบันทึกชุดคำสั่งลงใน AT89C51 แล้ว นำไปใช้งานบน MCS 51 สามารถควบคุม step motor แบบ half step ได้ สำหรับการแสดงผลของการนับจำนวน steps ถูกจำกัดด้วยจอแสดงผลของ MCS 51 ที่แสดงตัวเลขได้ 2 หลัก เท่านั้น จำนวน steps นี้ สามารถนำไปคำนวณมุมของการหมุนได้