ฟอร์มแฟกเตอร์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวคลีออนในรูปแบบของควาร์กและมีซอน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์

  • ธรณ์ อินทรประสาท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เข้ม พุ่มสะอาด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาถึงฟอร์มแฟกเตอร์เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวคลีออน จากงานวิจัยของ J. Friedrich และ Th. Walcher โดยมีเป้าหมายที่จะหารูปแบบของสมการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาของข้อจำกัดของสมการของ J. Friedrich และ Th. Walcher ที่ไม่สามารถอธิบายผลจากทฤษฎีแบบจำลองควาร์กได้ โดยใช้เทคนิค chi square fitting ในการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในสมการที่ปรับปรุงแล้ว ให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้รับจากแบบจำลองของควาร์ก ซึ่งผลที่ได้ก็คือ เราได้สมการของ J. Friedrich และ Th. Walcher รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับทฤษฎีที่ได้รับจากแบบจำลองของควาร์ก และสมการของ J. Friedrich และ Th. Walcher รูปแบบใหม่นี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากผลการทดลองล่าสุดที่ JLAB อีกด้วย