โพร์ไฟล์แนวดิ่งของสัญญาณกระเจิงกลับเชิงแก้พิสัยและอัตราส่วนดีโพลาไรเซชันของละอองลอยวัดโดย ไลดาร์ในเดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ.2547

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศักดิ์ระพี นกน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดละอองลอยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ ณ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 11 – 31 เดือนมกราคมและมีนาคม พ.ศ. 2547 ในช่วงทุก 4 ชั่วโมงระหว่าง 00.00 24.00น.ต่อวัน เก็บข้อมูลโดยเครื่องไลดาร์การกระเจิงแบบมีและแสดงผลในรูปแบบโพร์ไฟล์แนวดิ่งของค่าสัญญาณกระเจิงกลับเชิงแก้พิสัยและค่าอัตราส่วนดีโพลาไรเซชันที่ระดับความสูง 0 – 6 กิโลเมตร จากผลการวิเคราะห์พบว่าในเดือนมกราคมมีโอกาสพบละอองลอยขนาดเล็กซึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงทรงกลมได้ตลอดในช่วงระยะเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล ส่วนในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมพบว่าปริมาณละอองลอยที่ปรากฏมีมากกว่าในช่วงฤดูหนาวโดยละอองลอยส่วนมากมีขนาดรูปร่างไม่เป็นทรงกลม