การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรต์โดยใช้วิธีโฟลอินเจคชันสเปกโตรโฟโตเมทรีในตัวอย่างไส้กรอก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาเดีย หะสาเมาะ

  • ชนินดา เพชรสังฆาต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพรรณี ดวงทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้มีการพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสควบคู่กับสเปกโตรโฟโตเมตรีในการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรต์ โดยการทำปฏิกิริยาไนโตรเซชั่นของไนไตรต์กับพาราเซตามอลในสารละลายกรดเจือจางแล้วทำปฏิกิริยาต่อกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้สารประกอบสีเหลือง มีการศึกษาผลของไอออนอื่นที่ส่งผลรบกวนต่อการวิเคราะห์และประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ของระบบที่พัฒนาขึ้น นำระบบที่พัฒนานี้ไปประยุกต์ในการวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรต์ในตัวอย่างไส้กรอกที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด