การศึกษาสารองค์ประกอบทางเคมีของกิ่งหาดหนุน (Artocarpus lakoocha)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัสมา หมาดหล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นหาดหนุนเป็นพืชที่มีการนำไปใช้เป็น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และยารักษาโรค จึงได้ศึกษาสารองค์ประกอบทางเคมีของหาดหนุน (Artocarpus lakoocha) โดยสกัดสารจากกิ่งหาดหนุนด้วยอะซิโตน แล้วนำไปแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี และวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีทางสเปกโทรสโคปี