สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมยางพาราและผงแก้ว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาภรณ์ บุญตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุผสมเตรียมได้จากการนำผงแก้วและยางพารามาผสมแล้วขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ขนาดของ ผงแก้วที่ใช้มีขนาดไม่เกิน45 m ในการทดลองนี้ได้ศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมซึ่งมีอัตราส่วนโดยปริมาตรของผงแก้วต่างกันจากผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นและความแข็งจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของผงแก้ว ส่วนแรงดึงและระยะยืดจะมีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนของผงแก้วเพิ่มขึ้น