ชีววิทยาของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata (Sw.) Schltr.)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์สุดา เสลาหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาชีววิทยาของกล้วยไม้ดินนางอั้วน้อย (Habenaria dentata) พบว่าดอกบานในเดือนพฤศจิกายน โดยการตูม บาน เหี่ยวของแต่ละดอกใช้เวลาประมาณระยะละ 7 วันและ 3 4 สัปดาห์จึงแตกเมล็ด ซึ่งอยู่ในเดือนมกราคม โดยต้นสูงตั้งแต่ 41.7 74.2 ซม. เฉลี่ย 54.6 ซม. ช่อดอกยาว 1.5 16.9 ซม. เฉลี่ย6.7 ซม.ให้ดอก 5 32 ดอก เฉลี่ย 13 ดอกต่อ 1 ช่อ แมลงที่เกี่ยวข้องมีมดดำ ผีเสื้อกะทกรกแดง (Cethosia biblis perakana Fruhstorfer,1912) แมลงวัน ต่อ ชันโรง เพลี้ย และผีเสื้อจ่า (Athyma selenophora amharina)มีเกสรถูกผสมเพิ่มขึ้นในเวลากลางคืน 56.5 % จากการทดลองครอบตาข่ายกันแมลง สรุปได้ว่านางอั้วน้อยเป็นพืชที่ผสมตัวเอง (self pollination) แต่เปิดโอกาสให้แมลงผสมเกสรในเวลากลางคืน