ผลของ Eugenol ที่มีต่อเซลล์เชื้อสายมะเร็งเต้านมของคน MCF-7

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิลาสินี ไทยประสานทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หัทยา กาวีวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีผลข้างเคียงน้อยลง กานพลูเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์หลักคือ Eugenol ซึ่งมีสรรพคุณทางยาคือลดการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย และยังมีการศึกษาผลขอ eugenol ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งอีกด้วย จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของปัญหาพิเศษนี้ที่ต้องการศึกษาผลของ eugenol ที่มีต่อเซลล์เชื้อสายมะเร็งเต้านมของคน (MCF 7)โดยการทดสอบผลของeugenol สามความเข้มข้นคือ 1 μM,2.5 μM และ 5 μM มาเปรียบเทียบกับผลของยา Etoposide ที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม โดยใช้ค่า ดัชนีการแบ่งของเซลล์ (Mitotic index) และค่าความมีชีวิตของเซลล์ (viability) เป็นตัวชี้วัดผลการยับยั้งการเจริญของเซลล์ ผลการทดลองพบว่า eugenol ทำให้ค่าความมีชีวิตมีของเซลล์และดัชนีการแบ่งเซลล์ของเซลล์เชื้อสายมะเร็งเต้านม MCF 7 ลดลง