คุณภาพเสียงของสายคันชักสะล้อจากหางม้าแต่ละสายพันธุ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรพงศ์ นรพัลลภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิริวดี ชมเดช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาคุณลักษณะของหางม้าในแต่ละสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเสียงของสะล้อ พบว่าหางม้าสายพันธุ์ New Zealand Pony สี Palomino เพศ mare (เมีย) ให้สายคันชักสะล้อที่มีคุณภาพเสียงพึงพอใจที่สุด สำหรับค่า Ra อยู่ที่ 11.6585 นาโนเมตร ต่อ scan size 2 ไมโครเมตร อย่างไรก็ตามค่า Ra นี้ไม่มีความสัมพันธ์อย่างเด่นชัดกับคุณภาพเสียงที่ได้ ควรมีการศึกษาด้านความทนทาน อายุการใช้งาน วิธีการดูแลรักษาและการเก็บหางม้าซึ่งอาจสามารถเพิ่มมูลค่าของหางม้าและตอบสนองความต้องการของนักดนตรีที่ต้องการเครื่องดนตรีมากคุณภาพได้