ปรสิตภายนอกของปลาสวายหนู (Helicophagus waandersi Bleeker) จากแม่น้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิมล เปี่ยมกลัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาสวายหนูเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งในแม่น้ำมูล เมื่อปลามีการติดปรสิตสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้ออื่นตามมา การศึกษาปรสิตภายนอกใช้เหงือกข้างซ้ายของปลาสวายหนู(Helicophagus waandersi Bleeker) จากแม่น้ำมูลจำนวน 53 ตัว ที่อำเภอโขงเจียม และ ปากแม่น้ำมูล ชีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ตามลำดับ พบปรสิตทั้งหมด 6 ชนิด จาก 4 สกุล คือ Monogenea, Thaparocleidus caecus และThaparocleidus caecus sp.v;Isopod, Alitropus typus; Copepod, Ergasilus sp. และ Lamproglena sp.; Sarcoptes, Sarcoptes sp. Abstract: Shark catfish Helicophagus waandersii Bleeker is one of the economically important species of fish in the Mun river. The infection could occur in fish whenever fish was prior infected by ectoparasites. The ectoparasitic study was carried out in the total of 53 catfish collected from the Mun river, Khong Jiem District and the Mun Chi watershed in Wharinchumrhab District, Ubon Rajchathani Province in July and November, 2007, respectively. The left gills of all fish were examined and six species of ectoparasites were found from 4 genera: Monogenea, Thaparocleidus caecus and Thaparocleidus caecus sp.v; Isopod, Alitropus typus; Copepod, Ergasilus sp. and Lamproglena sp.;Sarcoptes, Sarcoptes sp.