ปัจจัยการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินในเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพร อุทวราพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิน เชยชมศรี

  • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจัยการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลิน (Insulin like Growth Factor I; IGF 1) ถูกผลิตขึ้นในตับ ภายใต้การกระตุ้นของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) สามารถช่วยให้เซลล์จำลองตัวเอง เพิ่มจำนวน สังเคราะห์โปรตีน ควบคุมสมดุลของคาร์โบไฮเดรต และเมทาบอลิซึมของกระดูก IGF 1 พบได้ในน้ำเลือด ซึ่งปัจจุบันมีการนำเลือดจระเข้มาพัฒนาให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บรรจุใส่ในแคปซูล และจากข้อมูลเบื้องต้นในกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน พบว่าผู้บริโภคที่มีอาการให้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีของเลือดจระเข้แห้งในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระดับหนึ่ง จึงได้มีการศึกษาระดับของ IGF 1 ในน้ำเลือดจระเข้ และน้ำเลือดจระเข้ที่ผ่านกระบวนการระเหิดแห้ง จากจระเข้จำนวน 9 ตัว พบว่าน้ำเลือดจระเข้มีค่าIGF 1 67.28 + 4.79 ng/ml (Mean + SE) และเลือดจระเข้ที่ผ่านกระบวนการระเหิดแห้งมีค่า IGF 1 68.24 +5.13 ng/ml ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการระเหิดแห้งเลือดจระเข้ไปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคปซูลเลือดจระเข้แห้ง ไม่มีผลทำให้ระดับของ IGF 1 เปลี่ยนแปลงไป