ปฏิกิริยาการเป็นยาฆ่าแมลงจากส่วนใบของต้นเลี่ยน(Melia azedarach L.) ต่อหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua:Hübner)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา ปิยะแสงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพล วิเศษสรรค์

  • วสกร บัลลังก์โพธิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หนอนกระทู้หอมเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ ซึ่งมีการพัฒนาในการต่อต้านยาฆ่าแมลงหลายชนิดจึงส่งผลให้มีการควบคุมได้ยากมากขึ้น จากการทดลองนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารสกัดจากใบแก่ของต้นเลี่ยนต่อหนอนกระทู้หอมในวัยที่ 2 โดยใช้วิธีการจุ่มหนอนกระทู้หอมลงในสารสกัดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆจากการวิเคราะห์ปฏิกิริยาของเอนไซม์ทำลายพิษ carboxyesterase, glutathione S transferase และactylcholinesterase พบว่า สารสกัดจากส่วนใบมีฤทธิ์ในการยับยั้งได้เป็นอย่างดีโดยมีค่า LC50 เท่ากับ 9792.73ppm (r2 = 0.965) ที่ 24 ชั่วโมง แต่ภายหลัง 24 ชั่วโมงจะแสดงความเป็นพิษอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทุกชนิด อีกทั้งยังมีราคาถูก(ประมาณ 0.5 $US ต่อ 1 กิโลกรัม)จึงมีแนวโน้มว่าควรจะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช

Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), an important insect pest of many field crops, has developed resistance to various insecticides, making its control increasingly difficult. This study explored the effects of senescent leaf Melia azedarach L. (Meliaceae) extract on second instarS. exigua larvae survival by the dipping method. We also analyzed detoxification enzyme activities of carboxylesterase and glutathione s transferase and the acetylcholineseterase in in vitro tests with extracttreated insects. The leaf extract showed strong insecticide activity with a LC50 value of 9792.73 ppm (r2 = 0.965) at 24 after exposure but no significant increase in toxicity over time. The extract strongly inhibited all enzyme activities and is a less expensive (0.5 $US per 1 kg leaf) naturally occurring biopesticide that may be an alternative for chemical pesticides.